Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.44 A munden të krishterët të marrin pjesë në ushtri apo në luftë?
next
Tjetra:4.46 A janë mëkat lojërat e fatit, drogat, alkooli dhe pasuria e tepërt?

4.45 A kujdeset doktrina shoqërore katolike për më të varfrit?

Shoqëria dhe bashkësia

Çdo qenie njerëzore është krijuar nga Zoti dhe meriton kujdesin dhe dashurinë tonë. Baza për pjesën më të madhe të punës shoqërore të Kishës gjatë gjithë epokave ka qenë vëmendja e veçantë e Jezusit ndaj njerëzve të varfër, të pambrojtur, të sëmurë dhe të vetmuar, si dhe për nevojtarët e tjerë.

 

Jezusi gjithashtu na fton të kujdesemi për të afërmin tonë [> 3.50]. Ky parim është themeli i mësimit shoqëror katolik, i cili mund të gjurmohet tek vetë Jezusi. Në çdo epokë, të njëjtat parime të bamirësisë duhej të zbatoheshin në një mënyrë tjetër. Përsëri dhe përsëri, vëmendja për dinjitetin njerëzor dhe një shpërndarje të drejtë të pasurisë dhe punës është e nevojshme.

Dashuria vëllazërore konkretizohet nëpërmjet mësimit shoqëror të Kishës. Ajo themelohet në dinjitetin njerëzor, solidaritetin dhe subsidiaritetin.
Urtësia e Kishës

Çfarë përmban doktrina shoqërore e Kishës?

Doktrina shoqërore e Kishës, e cila është zhvillimi organik i të vërtetave ungjillore mbi dinjitetin e personit njerëzor dhe mbi përmasën e vet shoqërore, përmban parime reflektimi, formulon kritere gjykimi, paraqet norma dhe orientime për të vepruar. [KKKP 509]

Why does the Catholic Church have her own social teaching?

Because all men, as children of God, possess a unique dignity, the Church with her social teaching is committed to defending and promoting this human dignity for all men in the social sphere. She is not trying to preempt the legitimate freedom of politics or of the economy. When human dignity is violated in politics or economic practices, however, the Church must intervene.

“The joy and hope, the grief and anguish of the men of our time, especially of those who are poor or afflicted in any way, are the joy and hope, the grief and anguish of the followers of Christ as well” (Second Vatican Council, GS). In her social teaching, the Church makes this statement specific. And she asks: How can we take responsibility for the well-being and the just treatment of all, even of non-Christians? What is a just organization of human society, of political, economic, and social institutions supposed to look like? In her commitment to justice, the Church is guided by a love that emulates Christ’s love for mankind. [Youcat 438]

Ja çfarë thonë Papët

Dashuria është  në qendër të doktrinës shoqërore të Kishës. Çdo përgjegjësi dhe angazhim  përvijuar nga kjo doktrinë janë nxjerrë prej dashurisë që, sipas mësimit të Jezusit, është përmbledhja e krejt Ligjit (krh. Mt 22,36-40). Ajo i jep thelbin e vërtetë marrëdhënies personale me Hyjin dhe me të afërmin; është parim jo vetëm i marrëdhënieve të vogla (me miqtë, anëtarët e familjes, apo edhe brenda grupeve të vogla) por edhe i marrëdhënieve të mëdha ((shoqërore, ekonomike, politike). Për Kishën – që mëson prej Ungjillit – dashuria është gjithçka. [Papa Benedikti, Caritas in Veritate, Nr. 2]