DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:2.22 Co je to církevní koncil?
next
Následující:2.24 Kdo jsou církevní otcové?

2.23 Které církevní koncily byly nejdůležitější?

Římané, koncily a církevní otcové

Cílem všech koncilů bylo dospět k hlubšímu porozumění víře, nikoliv k její změně. Jedním z výsledků prvních dvou koncilů, které se konaly v letech 325 a 381, bylo Krédo, Vyznání víry. Vyznání víry v několika jazycích můžeš nalézt společně s běžnými mešními texty v aplikaci #TwGOD.

Dalším důležitým koncilem byl ten, který se konal v italském Tridentu. Koncilní shromáždění se sešlo víckrát mezi lety 1545–1563. Koncil se zabýval otázkami, které vyvstaly v období reformace. Zatím poslední byl druhý vatikánský koncil, který se konal v letech 1962–1965. Mezi probíranými tématy byla mimo jiné i úloha laiků v církvi a dialog s dalšími náboženstvími.

Prvních osm koncilů položilo základy křesťanské víry v reakci na její napadení. Když se objevily další otázky, koncily na ně odpověděly.
Co k tomu říkají papežové

Chalcedonský koncil je jakýmsi vrcholovým bodem kristologie tří předcházejících ekumenických koncilů: nicejského z roku 325, konstantinopolského z roku 381 a efezského z roku 431. Už v 6. století byly tyto čtyři koncily, které shrnují víru antické církve, přirovnávány ke čtyřem evangeliím, neboť na nich, jak vysvětluje (papež Řehoř Veliký), „jako na čtverhranném kameni stojí základy svaté víry“. (Papež Benedikt XVI., katecheze na generální audienci, 5. března 2008)