All Questions
prev
Predchádzajúce:2.22 Čo je to cirkevný koncil?
next
Ďalej:2.24 Kto sú to cirkevní otcovia?

2.23 Ktoré cirkevné koncily boli najdôležitejšie?

Rimania, koncily a cirkevní otcovia

Všetky cirkevné koncily majú za cieľ dosiahnuť hlbšie poznanie viery, nie jej zmenu. Jedným z výsledkov prvých dvoch koncilov usporiadaných v rokoch 325 a 381 bolo Krédo, vyznanie viery. Krédo nájdeš vo viacerých jazykoch aj v aplikácii #TwGOD spolu s predpísanými textami svätej omše.

Ďalší dôležitý koncil sa konal v Tridente a prebiehal formou niekoľkých stretnutí v rokoch 1545 až 1563. V Tridente dali odpovede na otázky, ktoré sa objavili v priebehu reformácie. Zatiaľ posledným koncilom je druhý vatikánsky koncil, ktorý sa konal v rokoch 1962 až 1965. Medzi preberanými témami bola úloha laikov v Cirkvi, ale aj dialóg s inými náboženstvami.

Prvých 8 koncilov predstavilo základné články kresťanskej viery ako odpoveď na útoky. Keď sa objavili ďalšie otázky, na konciloch sa na ne odpovedalo.
Toto hovoria pápeži

Chalcedónsky [koncil] predstavuje jasný cieľ kristológie troch predchádzajúcich ekumenických koncilov:  nicejského v roku 325, carihradského v roku 381 a efezského v roku 431. Už v šiestom storočí sa tieto štyri koncily, ktoré zhrnuli vieru dávnej Cirkvi, prirovnávali k štyrom evanjeliám… pretože na nich, ako [pápež Gregor Veľký] vysvetľuje… „ako na štvorhrannom kameni stojí stavba svätej viery“ [Pápež Benedikt XVI, generálna audiencia, 5. marca 2008]