Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:2.22 Çka është një Koncil i Kishës?
next
Tjetra:2.24 Kush janë Etërit e Kishës?

2.23 Cilët janë Koncilet më të mëdha të Kishës?

Romakët, koncilet dhe etërit e Kishës

Të gjitha Koncilet e Kishave  kanë për qëllim arritjen e një kuptimi më të thellë të besimit, jo ndryshimin e tij. Një rezultat i dy këshillave të para, të cilët u mbajtën në vitet 325 dhe 381 Pas Krishtit, ishte Besojmë, dëshmia e besimit . Besojmën mund ta gjeni në shumë gjuhë në aplikacionin #TwGODApp [> The app], së bashku me ritet e meshës.

Një koncill tjetër i rëndësishëm ishte ai i mbajtur në Trent  gjatë një numri takimesh të ndara midis 1545 dhe 1563. Në Trent, iu dhanë përgjigje pyetjeve që kishin lindur nga Reforma. Koncili i fundit është Koncili i Dytë i Vatikanit, i cili u zhvillua midis 1962 dhe 1965. Temat përfshinin rolin e besimtarëve laikë në Kishë dhe bisedimet me fetë e tjera.

Tetë Koncilet e para nxorën elementet thelbësore të fesë së Krishtërë si përgjigje ndaj sulmeve. Kur ngriheshin çështje të ndryshme, Koncili mblidhej që të përgjigjej.
Ja çfarë thonë Papët

[Koncili i] Kalcedonisë përfaqëson synimin e fundëm kristologjik të tre Kocileve Ekumenike të mëparshme: Nicës në 325, Kostandinopojës në 381 dhe Efesit në 431. Rreth shekullit të gjashtë, këto katër Koncile, të cilat përmbledhin fenë e Kishës së vjetër krahasoheshin me katër Ungjijtë... sepse mbi ta, shpjegon [Papa Gregori i Madh]... "si mbi një shkëmb të qëndrueshëm, ngrihet struktura e fesë së shenjtë" [Papa Benedikti XVI, Audienca e Përgjithshme, 5 mar. 2008]