All Questions
prev
Předchozí:4.4 Jak můžu následovat Ježíše a k čemu mě volá?
next
Následující:4.6 Jak mám poznat Boží vůli?

4.5 Existují nějaké příklady skutečného volání?

Povolání

Bible obsahuje mnoho příběhů o lidech, které povolává Bůh. Jeden proslulý příběh se zabývá povoláním Mojžíše, povoláním, které vedlo k osvobození celého izraelského národa z faraonova útlaku. I když se Mojžíš zprvu zdráhal, nakonec vykonal, co po něm Bůh žádal.

Ještě známější je povolání Marie, která se měla stát matkou Ježíše. Když byla požádána o spolupráci na Božím plánu, namísto námitek byla schopna se zcela odevzdat Bohu, ačkoli možná všemu zcela nerozuměla nebo nevěděla, co očekávat.

Mojžíš udělal, co od něj Bůh žádal & vysvobodil tak lid z otroctví. Maria také řekla Bohu ano, a tak umožnila naši spásu v Ježíši.
Moudrost církve

Jak Maria spolupracuje na Božím plánu spásy?

Z Boží milosti zůstala Maria po celý svůj život nedotčena jakýmkoliv osobním hříchem. Je „milostiplná“ (Lk 1,28), „celá svatá“. Když jí anděl oznamuje, že má porodit „Syna Nejvyššího“ (Lk 1,32), dává svobodně svůj souhlas „ochotným přijetím víry“ (Řím 1,5). Cele se odevzdává osobě a dílu svého syna Ježíše, celou duší přijímá spásnou Boží vůli. [KKKC 97]

Byla Maria pouhým Božím nástrojem?

Maria byla více než pouhý pasivní Boží nástroj. Díky jejímu aktivnímu souhlasu přijal Bůh lidské tělo.

Andělovi, který Marii oznámil, že porodí „Syna Nejvyššího“, odpověděla: „Ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). Spása lidstva v Ježíši Kristu tedy začíná Božím dotazem, svobodnou odpovědí člověka – a nemanželským těhotenstvím. Nanejvýš neobvyklými cestami se Maria stala pro nás „branou spásy“.  [Youcat 84]

Co k tomu říkají papežové

Mladí lidé se mne často ptají, proč jsem se stal knězem. Musím začít tím, že řeknu, že je nemožné to zcela vysvětlit. Zůstává to totiž tajemstvím, a to i pro mě samotného. Jak člověk vysvětlí Boží cesty? Vím ale, že v jistém bodě života jsem nabyl přesvědčení, že mi Kristus říká to, co říkal už tisícům přede mnou: „Pojď, následuj mě!“ Byl mi jasné, že to, co jsem slyšel ve svém srdci, nebyl lidský hlas, ani to nebyl jen můj vlastní nápad. Kristus mě volal, abych mu sloužil jako kněz. A jak zřejmě vidíte sami, jsem Bohu za své kněžské povolání hluboce vděčný. (Papež Jan Pavel II., promluva k mladým lidem v Los Angeles, 15. září 1987)