All Questions
prev
Předchozí:1.14 Jaký je rozdíl mezi Biblí a Koránem?
next
Následující:1.16 Jaký je rozdíl mezi katolickým Starým zákonem a židovským Tanachem?

1.15 Jak je uspořádán Starý zákon?

Bible: pravda, nebo lež?

Starý zákon, jak se používá v katolické církvi, se skládá ze 46 knih. Prvních pět knih – Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium – je nazýváno Pentateuch (řecký výraz pro „pět svitků“).

Pak následují historické knihy, které líčí dějiny izraelského lidu, dále prorocké knihy, v nichž proroci varují před hříchem a ohlašují příchod Mesiáše (Ježíše). Na konci jsou pak mudroslovné knihy. Ty nabízejí odpovědi na obecné otázky o životě, na něž se věřící ptají. To, co my nazýváme Starým zákonem, označují Židé slovem Tanach. Je to zkratka složená ze tří slov – Torah (Zákon), Nebiim (Proroci) a Ketubim (Spisy).

46 knih Starého zákona lze rozdělit na čtyři části: Pentateuch, dějepisné knihy, prorocké knihy a mudroslovné knihy.
Moudrost církve

Jaký význam má Starý zákon pro křesťany?

Ve Starém zákoně se Bůh zjevuje jako ten, kdo stvořil a udržuje svět, a jako ten, který vede a vychovává lidi. Rovněž knihy Starého zákona jsou Božím slovem a Písmem svatým. Bez Starého zákona člověk nedokáže porozumět Ježíši Kristu.

Ve Starém zákoně začíná velký příběh vyučování ve víře, která v Novém zákoně doznává rozhodujícího obratu a na konci světa, v opětovném slavném příchodu Ježíše Krista dosahuje svého cíle. Starý zákon přitom znamená podstatně více než pouhou předehru Nového zákona. Přikázání a proroctví pro lid staré smlouvy a v nich obsažená zaslíbení pro všechny lidi nebyla nikdy odvolána. V knihách Starého zákona nalézáme nenahraditelný poklad modliteb a moudrosti; na prvním místě jsou to žalmy, které se staly součástí každodenní modlitby církve. [Youcat 17]

Co k tomu říkají papežové

„Nový zákon je skrytý ve Starém a Starý je zjevný v Novém“, tak se s pronikavou moudrostí vyjádřil na toto téma svatý Augustin. Je tedy důležité, aby se jak v pastorační činnosti, tak na akademickém poli patřičně zdůrazňoval hluboký vztah mezi oběma zákony v souladu se slovy svatého Řehoře Velikého, že co „Starý zákon přislíbil, Nový zákon ukázal; co Starý zvěstuje skrytě, to Nový hlásá otevřeně jako přítomné. Starý zákon je tedy proroctvím Nového zákona a Nový zákon je nejlepším komentářem Starého zákona.“. (Papež Benedikt XVI., Verbum Domini [Slovo Páně], apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve, čl. 41, 30. září 2010)