DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:1.11 Mluví k nám Bůh pouze skrze Bibli?
next
Následující:1.13 Jakým jazykem byla Bible napsána?

1.12 Napsal Bibli sám Bůh?

Bible: pravda, nebo lež?

Bible byla sepsána velkým množstvím lidí na různých místech a v různých dobách. Podstatou každého příběhu je však pravda o Bohu.

Je tomu tak proto, že všichni autoři byli inspirováni Božím Duchem Svatým. Tento samý Duch také pomáhá církvi porozumět Bibli tak, jak Bůh zamýšlel.

Duch Boží inspiroval biblické autory v různých dobách a na různých místech, aby jeho poselství šířili bez omylů, ale svými vlastními slovy.
Moudrost církve

Proč Písmo svaté učí pravdě?

Protože Bůh sám je autorem Písma svatého, nazývá se inspirované a učí bez omylu těm pravdám, které jsou nutné k naší spáse. Duch Svatý totiž inspiroval lidské autory, aby zapsali to, čemu nás chtěl naučit. Nicméně křesťanská víra není „náboženství knihy“, je náboženstvím Božího Slova, které „ není slovem psaným a němým, nýbrž Slovem vtěleným a živým“ (sv. Bernard z Clairvaux). [KKKC 18]

Je Písmo svaté pravdivé?

„Protože tedy všechno, co tvrdí inspirovaní autoři neboli svatopisci, se musí považovat za tvrzení Ducha Svatého, je třeba uznat, že knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl mít Bůh zaznamenanou v Písmu svatém pro naši spásu“ (2. vatikánský koncil, DV 11).

Bible nespadla hotová z nebe, ani ji Bůh nediktoval lidským psacím strojům. Ale k jejímu sepsání si „vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a silami, působil v nich a skrze ně, aby jako praví autoři zapsali všechno to a pouze to, co on chtěl“ (2. vatikánský koncil, DV 11). K uznání určitých textů jakožto Písma svatého patří tedy i všeobecný souhlas církve. V jednotlivých církevních obcích muselo být dosaženo souhlasu: „Ano, těmito slovy k nám skutečně promlouvá Bůh sám – jsou inspirována Duchem Svatým!“ Rozhodnutí o tom, které z mnohých raně křesťanských spisů byly skutečně inspirovány Duchem Svatým, padlo ve 4. století, kdy byl sestaven takzvaný kánon Písma svatého. [Youcat 14]

Co k tomu říkají církevní otcové

A tak, ačkoli se v jednotlivých knihách evangelií vykládají různé jednotlivosti, nic se neodchyluje od víry obce křesťanů, poněvadž je v nich ve všech jedním svrchovaným Duchem řečeno vše o Kristově narození, utrpení a vzkříšení. [Muratoriho fragment, S. p. 144-146]

Duch Boží, který promlouval skrze [pisatele Bible], nechtěl učit lidské věci, jež nemají žádný význam pro spásu. [Sv. Augustin, Výklad na knihu Genesis, kniha 2, kap. 9 (ML 34, 270)]