All Questions
prev
Predchádzajúce:1.14 Aký je rozdiel medzi Bibliou a Koránom?
next
Ďalej:1.16 Aký je rozdiel medzi katolíckym Starým zákonom a židovským Tanachom?

1.15 Ako je usporiadaný Starý zákon?

Biblia: pravda alebo lož?

Katolícky Starý zákon pozostáva zo 46 kníh. Prvých päť kníh – Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium –sa nazýva Pentateuch (grécke slovo pre „päť zvitkov“).

Za Pentateuchom nasledujú historické knihy, ktoré rozprávajú o dejinách izraelského ľudu a prorocké knihy, v ktorých proroci varujú pred hriechom a ohlasujú príchod mesiáša (Ježiša). Napokon sú tu múdroslovné knihy. Tieto knihy predstavujú zbierku odpovedí na všeobecné otázky o živote, ktoré kládli veriaci. To, čo my nazývame Starým zákonom, volajú židia tanach.

46 kníh Starého zákona môžeme rozdeliť na štyri časti: Pentateuch, dejepisné knihy, prorocké knihy a múdroslovné knihy.
Múdrosť Cirkvi

Aký význam má pre kresťanov Starý zákon?

V Starom zákone sa Boh ukazuje ako ten, ktorý svet stvoril a udržiava ho a ktorý zároveň vedie a vychováva ľudí. Aj knihy Starého zákona sú Božím slovom a Svätým písmom. Bez Starého zákona nemožno pochopiť Ježiša Krista.

V Starom zákone sa začína významný poučný príbeh viery, v ktorom nastane v Novom zákone rozhodujúci obrat a ktorý príde do cieľa na konci sveta pri opätovnom slávnom príchode Ježiša Krista. Starý zákon však znamená oveľa viac ako len predohru Nového zákona. Prikázania a proroctvá pre ľud starej zmluvy, ani prisľúbenia určené pre všetkých ľudí, neboli nikdy zrušené. V knihách Starého zákona sa nachádza nenahraditeľný poklad modlitieb a múdrosti. Na prvom mieste sú to žalmy, ktoré sa stali súčasťou každodennej modlitby Cirkvi. [Youcat 17]

Toto hovoria pápeži

„Nový zákon je skrytý v Starom a Starý je zjavený v Novom“ [138], ako s prenikavou múdrosťou vyhlásil svätý Augustín. Dôležité teda je v pastoračnej, ako aj v akademickej oblasti jasne zdôrazňovať vnútorný vzťah medzi oboma zákonmi a spolu so svätým Gregorom Veľkým pripomínať, že to, čo „Starý zákon prisľúbil, Nový zákon ukázal; čo Starý hlása skrytým spôsobom, Nový otvorene ohlasuje ako prítomnosť. Starý zákon je proroctvom Nového zákona a najlepším komentárom Starého je Nový zákon“ [139]. [Pápež Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 41]