All Questions
prev
Předchozí:2.15 Kdo jsou apoštolové? Kdo jsou jejich nástupci?
next
Následující:2.17 Je papež nástupcem sv. Petra?

2.16 Byl Ježíš proti ženám?

Ježíš, apoštolové a papež

Ženy hrály v Ježíšově pozemském životě důležitou roli. Ježíš, Boží Syn, se narodil z Panny Marie a po svém zmrtvýchvstání se nejprve zjevil učednicím, ženám. Svým uctivým a otevřeným přístupem k ženám Ježíš překračoval společenské normy převládající v tehdejší době.

Pro Ježíše i pro církev mají muži a ženy stejnou hodnotu. Zároveň je ale zřejmé, že nejsou stejní: každé pohlaví obdrželo od Boha rozdílné poslání. Je nádherné sledovat, jak se muži a ženy navzájem doplňují. Přitom je důležité zdůraznit, že jsou si vždycky rovni.

Ježíš si velmi vážil žen. Ženy i muži mají v Božích očích stejnou hodnotu a Bůh jim dává rozdílná doplňující se povolání.
Moudrost církve

Jaký úkol má lidská osoba vůči vlastní pohlavní identitě?

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, oba se stejnou osobní důstojností, a vložil do jejich přirozenosti povolání k lásce a společenství. Každý člověk má přijmout vlastní pohlavní identitu, uznat její důležitost pro celou osobu, specifičnost a vzájemné doplňování. [KKKC 487]

Existuje přednost jednoho pohlaví před druhým?

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, oba se stejnou osobní důstojností.

Muži i ženy jsou stvořeni podle Božího obrazu a ve spojení s Kristem jsou Božími dětmi. Diskriminovat nebo znevýhodňovat kohokoliv jen proto, že je to muž nebo žena, je nekřesťanské a nelidské. Tatáž důstojnost a stejná práva ovšem neznamenají uniformitu. Rovnostářství, které nebere v úvahu specifické stránky muže a ženy, odporuje Božímu stvořitelskému záměru. [Youcat 401]

Co k tomu říkají papežové

Evangelium přináší trvale aktuální poselství, založené na postoji samotného Krista. Ježíš měl navzdory tehdy platným předpisům své kultury k ženám otevřený postoj plný úcty, pochopení a něžnosti. Tímto způsobem ctil v ženě důstojnost, která je trvale zakotvena v Božím plánu a v Boží lásce. (Papež Jan Pavel II., List ženám, čl. 3, 29. června 1995)