DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:2.5 Co je to Římská kurie?
next
Následující:2.7 Není nekřesťanské, že je církev tak bohatá?

2.6 Je Vatikán opravdový stát?

Církev dnes

Ačkoliv má Vatikánský městský stát pouhých tisíc obyvatel a rozlohu zhruba dvaceti fotbalových hřišť, je to opravdový stát!  Jeho hlavě, papeži, pomáhají různé řídicí orgány.

Mezi institucemi státu Vatikán najdeme i banku, záchrannou službu, parkoviště, lékárnu, supermarket, armádu či vězení. Kardinálové jsou též „státní zastupitelé“.

Město Vatikán je opravdový stát s asi tisíci obyvateli, rádiem & televizí, armádou & policií, přistávací plochou pro vrtulníky, bankou atd.
Moudrost církve

Jaký je obsah sociálního učení církve?

Sociální učení církve, jako organické rozvíjení evangelijních pravd o důstojnosti lidské osoby a o její sociální dimenzi, předkládá zásady k úvaze, formuluje kritéria pro posuzování, poskytuje normy a směrnice pro jednání. [KKKC 509]

Proč má katolická církev vlastní sociální nauku?

Protože všichni lidé mají jedinečnou důstojnost jako Boží děti, usiluje církev ve svém sociálním učení o to, aby se tato lidská důstojnost v sociální oblasti vztahovala skutečně na všechny lidi. Nehodlá v tom suplovat politiku nebo ekonomiku, ale tam, kde v politice nebo ekonomice dochází k porušování lidské důstojnosti, je církev povinna se k tomu vyjádřit.

„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků“ (GS 1). Církev konkretizuje tuto větu ve svém sociálním učení. A také se ptá: Co můžeme udělat pro spravedlivé zacházení se všemi lidmi? Jak by mělo vypadat spravedlivé utváření lidského soužití, politických, ekonomických a společenských institucí? Církev se ve svém boji o spravedlnost řídí láskou, která má vzor v Kristově lásce k lidem. [Youcat 438]

Co k tomu říkají papežové

Předseda správní rady Městského státu Vatikán vykonává všechny administrativní činnosti vztahující se k tomuto úřadu, koordinuje a monitoruje práci rozličných oddělení správy státu a dohlíží na práci spolupracovníků a zaměstnanců Městského státu Vatikán. Vatikánský městský stát je třeba odlišovat od Svatého stolce, jehož posláním je duchovní a pastorační prospěch římské církve a církve světové; jeho činnost s sebou nese zvláštní odpovědnost pověřených v píli, odbornosti a opravdovosti života. (Papež František, list předsedovi správní rady Městského státu Vatikán, 7. října 2013)