DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.39 Maria nuk është Zot - atëherë, pse gjithë ky devocion ndaj saj?
next
Tjetra:1.41 A ka engjëj në Parajsë?

1.40 A mbeti Maria gjithmonë e virgjër? A mëkatoi ajo?

Maria dhe engjëjt

Shkencërisht është e pamundur të ngjizësh pa fare mashkullore apo ndërhyrje njerëzore. Megjithatë, Zoti është i aftë të tejkalojë ligjet e natyrës dhe të bëjë mrekulli.

Maria ngeli shtatzënë nga një vepër e drejtpërdrejtë e Zotit, ashtu siç Bibla e parathoshte (Isa. 7:14)Isa. 7:14: Prandaj, vetë Zoti do t’ju japë një shenjë të mrekullueshme. Ja, virgjëra do të ngjizë e do të lindë një djalë e për emër do ta quajë Emanuel!; (Mt. 1:23)Mt. 1:23: “Qe, Virgjëra do të mbesë shtatzënë e do të lindë një djalë, të cilit do t’ia ngjesin emrin Emanuel ‑ që do të thotë: Hyji me ne!”.qindra vjet më parë. Zoti dhe mëkati janë të kundërt. Jezusi është Zot, dhe ai nuk do të kishte qenë kurrë i aftë të rrinte për nëntë muaj në trupin e një njeriu mëkatar. Maria mori një hir të veçantë nga Zoti, i cili bëri që të mbeste e pamëkat gjatë gjithë jetës së saj.

Maria mbeti e virgjër dhe e pamëkat gjithë jetën. Ajo iu përkushtua Zotit në çdo gjë e për këtë arsye shkoi në Parajsë me trup e me shpirt.
Urtësia e Kishës

What does the “Immaculate Conception of Mary” mean?

The Church believes that “the most Blessed Virgin Mary was, from the first moment of her conception, by a singular grace and privilege of almighty God and by virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of the human race, preserved immune from all stain of original sin” (Dogma of 1854)

Belief in the Immaculate Conception has existed since the beginning of the Church. The expression is misunderstood today. It is saying that God preserved Mary from original sin from the very beginning. It says nothing about the conception of Jesus in Mary’s womb. By no means is it a devaluation of sexuality in Christianity, as though a husband and wife would be “stained”  if  they conceived a child. [Youcat 83]

Në çfarë kuptimi Maria është “gjithmonë Virgjër”?

Në kuptimin se ajo ka “mbetur Virgjër në ngjizjen e Birit të Vet, Virgjër shtatzënë, Virgjër në lindje, Virgjër nënë, Virgjër e përjetshme” (Shën Agustini). Për këtë arsye, kur ungjijtë flasin për “vëllezërit e motrat e Jezusit”, bëhet fjalë për të afërmit e Jezusit, sipas një shprehjeje të përdorur në Shkrimin e Shenjtë. [KKKP 99]

Did Mary have other children besides Jesus?

No. Jesus is the only son of Mary in the physical sense.   

Even in the early Church, Mary’s perpetual virginity was assumed, which rules out the possibility of Jesus having brothers and sisters from the same mother. In Aramaic, Jesus’ mother tongue, there is only one word for sibling and cousins. When the Gospels speak about the “brothers and sisters” of Jesus (for instance, in Mk 3:31–35), they are referring to Jesus’ close relatives. [Youcat 81]

Në cilën mënyrë amësia shpirtërore e Marisë është universale?

Maria ka një Bir të vetëm, Jezusin, por në Të amësia shpirtërore e saj shtrihet në të gjithë njerëzit që Ai ka ardhur t’i shpëtojë. E dëgjueshme pranë Adamit të ri, Jezu Krishtit, Virgjëra është Eva e Re, nëna e vërtetë e të gjallëve, që bashkëpunon me dashuri amnore për lindjen dhe formimin e tyre në rendin e hirit. Maria, Virgjër dhe Nënë, është ikona e Kishës, realizimi më i përkryer i saj.[KKKP 100]

Në çfarë kuptimi e lumja Virgjëra Mari është Nënë e Kishës?

E lumja Virgjëra Mari është Nënë e Kishës në rendin e hirit, sepse ka nxjerrë në dritë Jezusin, Birin e Hyjit, Kryet e trupit që është Kisha. Jezusi duke vdekur në kryq, ia ka paraqitur si nënë apostullit me këto fjalë: “Ja, nëna jote!” (Gjn 19, 27). [KKKP 196]

Why is Mary our mother also?

Mary is our mother because Christ the Lord gave her to us as a mother.

“Woman, behold, your son!… Behold, your mother!” (Jn 19:26b–27a). The second command, which Jesus spoke from the Cross to John, has always been understood by the Church as an act of entrusting the whole Church to Mary. Thus Mary is our mother, too. We may call upon her and ask her to intercede with God. [Youcat 85]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Ashtu si ai që u ngjiz (= Jezusi) e mbajti atë që e ngjizi (= Marinë) akoma të virgjër, kështu e Vetmja Virgjër mbetet edhe pas lindjes akoma e virgjër, duke mos qenë kurrë në asnjë moment deri në vdekje, e shoqëruar me një burrë. [Shën Gjoni i Damaskut, Shpjegimi i Besimit Ortodoks, Bk. 4, Kap. 14 (MG 94, 1161)]

Me të vërtetë, ti, o Zot dhe nëna jote, jeni të vetmit që jeni të bukur, krejtësisht në çdo aspekt; sepse, o Zot, nuk ka asnjë njollë në ty e asnjë njollë në nënën tënde. [Shën Efraimi, Himne Nisibene, 27, Bk 122]

Truly you, Lord, and your mother are the only ones who are beautiful, completely so in every respect; for, Lord, there is no spot in you, nor any spot at all in your mother. [St. Ephraem, Nisibene Hymns, 27, Bk 122]