Alle Tweets
prev
Vorige:4.11 Waarom is er een ‘kerkelijk wetboek’?
next
Volgende:4.13 Wat is zonde eigenlijk?

4.12 Wat is genade?

Roeping tot heiligheid

Genade is een cadeau van Jezus aan ons, een cadeau dat ons het leven wil geven (Joh 1,17)Joh 1,17: Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.. Hiermee helpt Hij ons om te geloven, om vriendschap met God te sluiten en om te leven als christenen.

Onze houding naar de wereld verandert daardoor: heel veel dingen die vaak zo belangrijk lijken (geld, bezit, macht, carrière...) worden ineens veel minder belangrijk. Andere zaken worden juist van groot belang, bijvoorbeeld kleine dingen doen voor God en je naaste.

Genade is een cadeau van God om ons te helpen leven als christen. Zonder genade kunnen we niet geloven, niet goed doen en ons niet bekeren.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is genade?

Onder genade verstaan wij de vrije, liefdevolle toewending van God naar ons, zijn helpende goedheid, de levenskracht die van Hem komt. Door kruis en verrijzenis wendt God zich helemaal tot ons en deelt zich aan ons mee in de genade. Genade is alles wat God ons geeft, zonder dat wij het ook maar in het minst verdienen.

‘Genade’, zegt Paus Benedictus XVI, is ‘aangekeken worden door God en aangeraakt worden door zijn liefde.’ Genade is geen ding, maar het meedelen van zichzelf van God aan de mensen. God geeft nooit minder dan zichzelf. In de genade zijn wij in God. [Youcat 338]

Wat is de genade, die rechtvaardigt?

De genade is de vrij geschonken gave die God ons geeft, om ons deelgenoten te maken van zijn drie-ene leven, en ons in staat te stellen te handelen uit liefde voor Hem. Zij wordt habituele, of heiligmakende of vergoddelijkende genade genoemd, omdat zij ons heiligt en ons vergoddelijkt. Zij is bovennatuurlijk, omdat zij geheel en al afhangt van het vrije initiatief van God, en omdat zij het bevattingsvermogen van het verstand en de krachten van de mens te boven gaat. Zij onttrekt zich dan ook aan onze ervaring. [CCKK 423]

Welke andere soorten van genade zijn er?

Naast de habituele genade zijn er: de actuele genaden (gaven naargelang de omstandigheden), de sacramentele genaden (gaven die eigen zijn aan de verschillende Sacramenten) en de bijzondere gaven of charismata (die het algemeen welzijn van de Kerk tot doel hebben), waaronder de genaden van staat, die de uitoefening van bedieningen in de Kerk en van verantwoordelijkheden in het leven begeleiden. [CCKK 424]

Wat doet de genade van God met ons?

De genade van God neemt ons op in het innerlijke leven van de drievuldige God, in de uitwisseling van liefde tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze stelt ons in staat te leven in de liefde van God en vanuit deze liefde te handelen.

De genade is van boven over ons uitgestort en niet te verklaren vanuit oorzaken van deze wereld (bovennatuurlijke genade). Ze maakt ons – vooral door de doop – tot kinderen van God en erfgenamen van de hemel (heiligmakende of vergoddelijkende genade). Ze schenkt ons een blijvende innerlijke neiging tot het goede (habituele genade). De genade helpt ons alles te onderscheiden, te willen en te doen wat ons leidt naar het goede, naar God en de hemel (actuele genade of genade van bijstand). Genade voltrekt zich op bijzondere wijze in de Sacramenten, die naar de wil van onze Verlosser de ontmoetingsplaatsen met God zijn (sacramentele genade). Genade manifesteert zich ook in bijzondere genadegaven die aan individuele christenen gegeven zijn (charismata) of in bijzondere krachten die beloofd zijn aan de staat van het huwelijk, het religieus leven en de geestelijke stand (genade van staat). [Youcat 339]