DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:1.10 Prečo je Biblia taká dôležitá?
next
Ďalej:1.12 Napísal Bibliu sám Boh?

1.11 Hovorí k nám Boh len cez Bibliu? Hovorí k nám aj iným spôsobom?

Biblia: pravda alebo lož?

Boh sa zjavuje množstvom rozličných spôsobov. Zjavuje sa prostredníctvom Písma (Biblie) a cirkevnej tradície. Počas života na zemi Ježiš vysvetľoval a napĺňal Písmo. Božie zjavenie sa napĺňa v Ježišovi (zjavenie končí smrťou posledného z apoštolov).

Dnes Duch Svätý pomáha Cirkvi lepšie pochopiť Božie zjavenie. Aby sa predišlo nesprávnym alebo príliš doslovným výkladom, Biblia sa musí čítať správnym spôsobom. Ježiš nám pomohol tým, že založil Cirkev.

Boh k nám hovorí skrze Písmo a Tradíciu. Spolu tvoria úplné zjavenie Boha, ktoré Cirkev odjakživa uchováva.
Múdrosť Cirkvi

Čo je apoštolská Tradícia?

Apoštolská Tradícia je odovzdávanie Kristovho posolstva, ktoré sa už od začiatkov kresťanstva uskutočňovalo kázaním, svedectvom, ustanovizňami, kultom a inšpirovanými spismi. Apoštoli odovzdali svojim nástupcom, biskupom, a prostredníctvom nich všetkým pokoleniam až do konca čias to, čo prijali od Krista a čo ich naučil Duch Svätý. [KKKC 12]

Ako sa uskutočňuje apoštolská Tradícia?

Apoštolská Tradícia sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: živým odovzdávaním Božieho slova (nazývaným jednoducho aj Tradíciou) a Svätým písmom, v ktorom je to isté posolstvo spásy zaznamenané písomne. [KKKC 13]

Odkiaľ vieme, čo všetko patrí k pravej viere?

Pravú vieru nájdeme vo Svätom písme a v živom podaní Cirkvi. 

Nový zákon vznikol z viery Cirkvi. Písmo a Tradícia patria k sebe. Viera sa prednostne neodovzdáva prostredníctvom textov. V prvotnej cirkvi sa hovorilo, že Sväté písmo je „zapísané skôr v srdci Cirkvi ako na pergamene“. Už učeníci a apoštoli získali nový život predovšetkým cez živé spoločenstvo s Ježišom. Do tohto spoločenstva, ktoré po Ježišovom zmŕtvychvstaní ďalej pokračovalo novým spôsobom, pozývala mladá Cirkev ďalších ľudí Prví kresťania sa „vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42). Boli jednotní a mali priestor aj pre iných. To robí Cirkev aj dnes. Kresťania pozývajú ďalších ľudí, aby poznali spoločenstvo s Bohom, ktoré sa uchovalo v pravej podobe od apoštolských čias až dodnes. [Youcat 12]

Ako možno poznať Boha iba svetlom rozumu?

Vychádzajúc zo stvorenia, t. j. zo sveta a z ľudskej osoby, človek môže už samým rozumom s istotou poznať Boha ako pôvod a cieľ sveta a ako najvyššie dobro, pravdu a nekonečnú krásu. [KKKC 3]

Na poznanie tajomstva Boha stačí iba svetlo rozumu?

Pri poznávaní Boha iba svetlom rozumu sa človek stretne s mnohými ťažkosťami. Okrem toho sám od seba nemôže vniknúť do hĺbky tajomstva Boha. Preto sa Boh rozhodol osvietiť ho svojím Zjavením nielen vzhľadom na pravdy, ktoré presahujú ľudskú chápavosť, ale aj vzhľadom na náboženské a morálne pravdy, ktoré, hoci samy osebe sú dostupné rozumu, môžu tak všetci poznať bez ťažkostí, s pevnou istotou a bez primiešania omylu. [KKKC 4]

Čo zjavuje Boh človekovi?

Boh sa vo svojej dobrote a múdrosti zjavuje človekovi. Činmi a slovami zjavuje seba samého a svoj milostivý plán, ktorý v Kristovi od večnosti ustanovil v prospech ľudstva. Tento plán spočíva tom, že skrze milosť Ducha Svätého dá všetkým ľuďom účasť na Božom živote ako svojim adoptovaným synom vo svojom jednorodenom Synovi. [KKKC 6]

Môžeme poznať existenciu Boha rozumom?

Áno. Áno, ľudský rozum môže s istotou poznávať Boha.  

Svet nemôže mať svoj pôvod a cieľ sám v sebe. Vo všetkom, čo existuje, sa skrýva viac, ako je na prvý pohľad zrejmé. Poriadok, krása a rozvoj sveta presahujú seba a poukazujú na Boha. Každý človek je otvorený pre pravdu, dobro a krásu. Vo svojom vnútri počuje hlas svojho svedomia, ktoré ho nabáda na dobré a vystríha ho pred zlým. Kto múdro kráča v týchto šľapajach, nájde Boha. [Youcat 4]

Prečo teda ľudia popierajú Boha, keď ho môžu poznať rozumom?

Spoznať neviditeľného Boha je veľkou úlohou ľudského ducha. Mnohí sa jej zľaknú. Mnohí nechcú poznať Boha aj preto, lebo by potom museli zmeniť svoj život. Kto hovorí, že otázka Boha nemá zmysel, zjednodušuje si to. [Youcat 5]

Prečo sa Boh musel zjaviť, aby sme vedeli, aký je?

Človek môže rozumom poznať, že Boh existuje, nie však, aký naozaj je. Boh však túžil, aby sme ho poznali, a preto zjavil seba samého. 

Boh sa nám nemusel zjaviť, a predsa to urobil – z lásky. Podobne ako v láskyplnom ľudskom vzťahu môžeme poznať milovanú osobu, až keď nám otvorí svoje srdce, tak aj o najhlbších Božích myšlienkach sa dozvedáme vďaka tomu, že sa nám večný a tajomný Boh z lásky otvoril. Boh hovoril k ľuďom od okamihu stvorenia po celé dejiny praotcov až k dokonalému zjaveniu sa vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. V ňom nám vylial svoje srdce a raz navždy zjavil svoju najvnútornejšiu podstatu. [Youcat 7]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Náuka a príkazy, ktoré uchovávame v cirkvi – či už všeobecne prijaté, alebo verejne zakázané – vychádzajú zo spísaného učenia, alebo sme ich prijali „v tajomstve“ skrze tradíciu apoštolov. Oba z týchto zdrojov vo vzťahu k pravej viere majú rovnaký účinok. [sv. Bazil, O Duchu Svätom, kap. 27 (PG 32, 188)]