All Questions
prev
Předchozí:1.10 Proč je Bible tak důležitá?
next
Následující:1.12 Napsal Bibli sám Bůh?

1.11 Mluví k nám Bůh pouze skrze Bibli?

Bible: pravda, nebo lež?

Je mnoho způsobů, kterými nám Bůh o sobě něco zjevuje. Zjevuje se skrze Písmo svaté (Bibli) a Tradici církve. Ježíš svým životem a působením na zemi zcela naplnil Písmo a objasnil jeho význam. Vše, co chtěl Bůh o sobě sdělit, zjevil skrze Ježíše (zjevení končí smrtí posledního apoštola).

Duch Svatý až podnes vede církev k hlubšímu pochopení Božího zjevení. Abychom předešli nesprávným nebo příliš doslovným interpretacím, musíme Bibli číst správným způsobem. Ježíš ustanovil církev, aby nám v tom pomáhala.

Bůh k nám mluví skrze Písmo a tradici. Společně vytvářejí kompletní Boží zjevení, které církev vždycky předávala.
Moudrost církve

Co je to apoštolská tradice?

Apoštolská tradice je předávání Kristova poselství, které se uskutečňuje od počátku křesťanství kázáním, svědectvím, institucemi, bohoslužbami a inspirovanými spisy. Apoštolové předali svým nástupcům, biskupům, a skrze ně všem generacím až do konce věků všechno, co přijali od Krista a čemu se naučili od Ducha Svatého. [KKKC 12]

Jakými způsoby se uskutečňuje apoštolská tradice?

Apoštolská tradice se uskutečňuje dvěma způsoby: živým předáváním Božího slova (také nazývaným Tradice) a Písmem svatým, jež je písemným záznamem téhož hlásání spásy. [KKKC 13]

Odkud víme, co všechno patří k pravé víře?

Pravou víru najdeme v Písmu svatém a v živém podání církve (= tradici).

Nový zákon se zrodil z víry církve. Písmo a tradice patří k sobě. Víra není předávána v první řadě prostřednictvím textů. V prvotní církvi se říkávalo, že Písmo svaté je „ zapsáno spíše v srdci církve než na pergamenu“. Už učedníci a apoštolové zakoušeli nový život především díky svému živému společenství s Ježíšem. Do tohoto společenství, které po Ježíšově zmrtvýchvstání pokračovalo dále novým způsobem, zvala mladá církev další lidi. První křesťané „setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách“ (Sk 2,42). Byli mezi sebou jednotní, a přece měli místo i pro druhé. Totéž zůstává podnes podstatou víry: křesťané zvou další lidi, aby poznali společenství s Bohem, které se uchovalo v pravé podobě od apoštolských dob až doposud. [Youcat 12]

Jak lze poznat Boha pouhým světlem rozumu?

Když člověk uvažuje o stvoření, to je o světě a lidské osobě, může pouhým rozumem s jistotou poznat Boha jako původce a cíl vesmíru a jako svrchované dobro, pravdu a nekonečnou krásu. [KKKC 3]

Stačí pouhé světlo rozumu k poznání tajemství Boha?

Člověk při poznávání Boha pouhým světlem rozumu naráží na mnoho obtíží. Kromě toho nemůže sám poznat skrytá Boží tajemství. Proto Bůh chtěl osvítit člověka svým zjevením nejen v tom, co převyšuje lidské chápání, ale i v náboženských a mravních pravdách, které samy o sobě jsou dostupné rozumu, aby je všichni lidé mohli poznávat bez potíží, s pevnou jistotou a bez přimíšení omylu. [KKKC 4]

Co Bůh zjevuje člověku?

Bůh se ve své dobrotě a moudrosti zjevuje člověku. Událostmi a slovy mu zjevuje sebe samého a svůj dobrotivý plán, který od věčnosti předem stanovil v Kristu ve prospěch lidstva. Tento plán spočívá v tom, že všichni lidé mají mít skrze milost Ducha Svatého účast na božském životě jako jeho adoptivní synové v jeho jediném Synu. [KKKC 6]

Můžeme poznat Boží existenci svým pouhým rozumem?

Ano. Lidský rozum může s jistotou poznávat Boha.

Svět nemůže mít svůj původ a cíl sám v sobě. Ve všem, co existuje, se skrývá víc, než je na první pohled patrné. Řád, krása a vývoj světa poukazují nad své bytí, k Bohu. Každý člověk je otevřený pravdě, dobru a kráse. Slyší v sobě hlas svědomí, které ho nabádá k dobru a varuje před zlem. Ten, kdo moudře následuje tuto stopu, dojde k Bohu. [Youcat 4]

Proč lidé popírají Boha, když ho vlastně ani nedokážou obsáhnout svým rozumem?

Poznávat neviditelného Boha je pro lidského ducha nesmírná výzva. Mnozí se jí zaleknou. Mnozí nechtějí poznat Boha, aby nemuseli změnit svůj dosavadní život. Ten, kdo tvrdí, že ptát se na Boha je nesmyslné, protože taková otázka stejně nemá řešení, spokojuje se s příliš pohodlnou odpovědí. [Youcat 5]

Proč se Bůh musel ukázat, abychom poznali, jaký je?

Člověk dokáže svým rozumem poznávat, že Bůh je, avšak už ne to, jaký Bůh skutečně je. Protože si Bůh přeje, abychom ho poznávali, zjevil se nám.

Bůh se nám nemusel zjevovat, a přece to udělal – z lásky. Jako v láskyplném lidském vztahu můžeme poznat milovanou osobu pouze za předpokladu, že nám otevře své srdce, tak se rovněž dovídáme o nejvnitřnějších Božích myšlenkách jen díky tomu, že se nám věčný a tajemný Bůh z lásky otevřel. Bůh promlouval k lidem od okamžiku stvoření po celé dějiny praotců až k dokonalému sebezjevení ve svém Synu Ježíši Kristu. V něm nám vylil své srdce a jednou provždycky zjevil svou nejvnitřnější podstatu. [Youcat 7]

Co k tomu říkají církevní otcové

Některé názory a postoje, které Církev zachovává – ať už jsou široce známé, či někde zapsané – vyplývají z psaného učení, jiné jsme však přijali, neboť byly obsaženy v tajemství apoštolské tradice. Obojí však mají ve vztahu k pravému náboženství stejnou hodnotu. [Sv. Basil, O Duchu Svatém, kap. 27 (MG 32, 188)]