Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.35 Çka janë Sakramentet?
next
Tjetra:3.37 Me Krezmim, a zbret Shpirti Shenjt në ne për të dytën herë?

3.36 Cili është efekti i Pagëzimit?

Sakramentet

Zoti na adopton si bijtë e bijat e tij nëpërmjet Pagëzimit me ujë. Ne bëhemi pjesë e Kishës së tij, e familjes së madhe së të krishterëve që nga ai moment. Personi që merr Pagëzimin (ose prindërit e tij) premton që do të bëjë më të mirën për të jetuar një jetë të krishterë të mirë dhe për t’i rënë mohit të së keqes.
Ky sakrament shlyen ‘mëkatin origjinal’, të keqen që trashëguam nga paraardhësit tanë. Të gjitha mëkatet që personi i pagëzuar ka kryer deri në atë moment ‘shlyhen’ dhe falen. Në këtë mënyrë, jeta jonë e re si të krishterë fillon në një gjendje të pastër! Që nga Pagëzimi [>3.36] ynë, Shpirti Shenjt na ndihmon të jetojmë si të krishterë të mirë [>3.37] (I Kor. 12:13)I Kor. 12:13: Vërtet, në një të vetmin Shpirt Shenjt të gjithë jemi pagëzuar për të qenë një trup i vetëm, si hebrenjtë ashtu grekët, si robërit ashtu edhe të lirët dhe të gjithë e kemi shuar etjen në të njëjtin Shpirt Shenjt..

Me Pagëzim, ne bëhemi fëmijë të Zotit dhe anëtarë të Kishës. Mëkati i rrjedhshëm dhe mëkatet personale shlyhen.
Urtësia e Kishës

Qysh kur dhe kujt ia jep Kisha Pagëzimin?

Qysh nga dita e Rrëshajës, Kisha ia jep Pagëzimin atij që beson në Jezu Krishtin. [KKKP 255]

Kush mund të pagëzojë?

Mbarështuesit e zakonshëm të Pagëzimit janë Ipeshkvi dhe meshtari*; në Kishën Latine, edhe diakoni. Në rast nevoje, kushdo mund të pagëzojë, me kusht që të ketë qëllim të bëjë atë që bën Kisha. Ai derdh ujë mbi kokën e kandidatit dhe thotë formulën trinitare pagëzimore: “Unë po të pagëzoj në Emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt”. [KKKP 260]

A mund të shpëtojë njeriu pa Pagëzim?

Meqë Krishti ka vdekur për shpëtimin e të gjithë njerëzve, mund të shpëtohen edhe pa Pagëzim ata që vdesin për shkak të fesë (Pagëzim gjaku), katekumenët dhe të gjithë ata që nën ndikimin e hirit, pa njohur Krishtin dhe Kishën, e kërkojnë sinqerisht Hyjin dhe përpiqen që të bëjnë vullnesën e Tij (Pagëzim dëshire). Përsa u përket fëmijëve të vdekur pa Pagëzim, Kisha në liturgjinë e vet ua beson zemërdhembshurisë së Hyjit. [KKKP 262]

Cilat janë efektet e Pagëzimit?

Pagëzimi shlyen mëkatin e rrjedhshëm, të gjitha mëkatet vetjake dhe dënimet që meriton mëkati; na bën të marrim pjesë në jetën hyjnore trinitare me anë të hirit shenjtërues, hiri i shfajësimit që na bën një trup me Krishtin dhe Kishën e Tij; na bën të marrim pjesë në priftërinë e Krishtit dhe përbën themelin e bashkimit me të gjithë të krishterët; na jep virtytet teologale dhe dhuratat e Shpirtit Shenjt. I pagëzuari i përket përgjithmonë Krishtit: është i shënuar, në fakt, me vulën e pashlyeshme të Krishtit (karakteri). [KKKP 263]

What is Baptism?

Baptism is the way out of the kingdom of death into life, the gateway to the Church, and the beginning of a lasting communion with God.

Baptism is the foundational sacrament and the prerequisite for all other sacraments. It unites us with Jesus Christ, incorporates us into his redemptive death on the Cross, thereby freeing us from the power of Original Sin and all personal sins, and causes us to rise with him to a life without end. Since Baptism is a covenant with God, the individual must say Yes to it. In the baptism of children, the parents confess the Faith on behalf of the children. [Youcat 194]

How is Baptism administered?

The classical form of administering Baptism is the threefold immersion of the candidate in the water. Usually, however, water is poured three times over the head of the candidate, while the minister of the sacrament speaks the words, “N., I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.”

Water symbolizes cleansing and new life, which was already expressed in the baptism of repentance performed by John the Baptist. The Baptism that is administered with water “in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit” is more than a sign of conversion and repentance; it is new life in Christ. That is why the ceremony also includes the signs of anointing, the white garment, and the baptismal candle. [Youcat 195]

Why does the Church adhere to the practice of infant Baptism?

From antiquity the Church has practiced infant Baptism. There is one reason for this: before we decide on God, God has decided on us. Baptism is therefore a grace, an undeserved gift of God, who accepts us unconditionally. Believing parents who want what is best for their child want Baptism also, in which the child is freed from the influence of original sin and the power of death.

Infant Baptism presupposes that Christian parents will raise the baptized child in the faith. It is an injustice to deprive the child of Baptism out of a mistaken liberality. One cannot deprive a child of love so that he can later decide on love for himself; so too it would be an injustice if believing parents were to deprive their child of God’s grace in Baptism. Just as every person is born with the ability to speak yet must learn a language, so too every person is born with the capacity to believe but must become acquainted with the faith. At any rate, Baptism can never be imposed on anyone. If someone has received Baptism as a little child, he must “ratify” it later in life – this means he must say Yes to it, so that it becomes fruitful. [Youcat 197]

Is Baptism in fact the only way to salvation?

For all those who have received the Gospel and have heard that Christ is “the way, and the truth, and the life” (Jn 14:6), Baptism is the only way to God and salvation. At the same time, however, it is true that Christ died for all mankind. Therefore all men who have had no opportunity to learn about Christ and the faith but seek God sincerely and live according to their conscience also find salvation (the so-called Baptism of desire).

God has made salvation dependent on the sacraments. Therefore the Church must tirelessly offer them to mankind. To give up her missionary work would be a betrayal of God’s commission. God himself, however, is not dependent on his sacraments. In places where the Church does not exist or has had no success— whether by her own fault or for other reasons—God himself paves other ways to salvation in Christ for the people. [Youcat 199]

Why should Christians choose the names of saints at Baptism?

There are no better examples than the saints and no better helpers. If my namesake is a saint, I have a friend with God. [Youcat 202]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Lum sakramenti i ujit tonë, sepse , duke larë mëkatet e verbërisë sonë të hershme, ne lirohemi, [dhe pranohemi] në jetën e pasosur! ... Por ne, peshq të vegjël, sipas shembullit të IXTHUS tonë (=peshkut) Jezu Krishtit, kemi lindur në ujë, dhe as nuk jemi të sigurt në asnjë  mënyrë tjetër përveçse duke qëndruar përgjithmonë në atë ujë. [Tertuliani, Mbi Pagëzimin, Kapitulli 1 (ML 1, 1197)]
 

Çfarë patë? Ujë, sigurisht, por jo vetëm ujë; patë diakonët  duke shërbyer atje dhe ipeshkvin  duke bërë pyetje dhe duke shenjtëruar .... Besoni, pra, se prania e Hyjnisë është atje. A i besoni të vepruarit  dhe nuk i besoni pranisë? Nga duhet të burojë puna nëse prania nuk ekzistoi më parë? [Shën Ambrozi, Mbi Misteret, Kapitulli 3:8 (ML 16, 391)]