All Questions
prev
Předchozí:3.29 Proč se v postní době čtyřicet dnů postíme?
next
Následující:3.31 Musím opravdu chodit do kostela na Velký pátek?

3.30 Co je Velikonoční triduum, které začíná na Zelený čtvrtek?

Velké církevní svátky

Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání se odehrálo během tří dnů (v latině triduum). V těchto dnech slavíme jádro naší víry. Na Zelený čtvrtek si připomínáme poslední večeři, Ježíšovo poslední stolování s jeho přáteli.

V tento den Ježíš ustanovil eucharistii i kněžství. Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovo utrpení a smrt. Velikonoční vigilií slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání.

Ježíš trpěl, zemřel a znovu vstal ve třech dnech (triduum). Na Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení eucharistie & kněžství.
Moudrost církve

Co se stalo při poslední večeři?

V předvečer smrti Ježíš umyl učedníkům nohy; ustanovil eucharistii a ustanovil kněžství nové smlouvy.

Ježíš projevil svou lásku do krajnosti trojím způsobem. Když učedníkům umyl nohy a ukázal jim, že je mezi nimi jako ten, který slouží (srov. Lk 22,27). Když nad dary chleba a vína pronesl slova: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává ...“ (Lk 22,19b), a tím z této večeře učinil památku svého spásného utrpení,  eucharistii. Když své apoštoly vyzval: „To čiňte na mou památku“ (1 Kor 11,24b), a tak je ustanovil kněžími nové smlouvy. [Youcat 99]

Co k tomu říkají papežové

„To konejte na mou památku“ (Lk 22,19)… Chápali apoštolové, kteří byli přítomni při poslední večeři, význam těchto slov, jež vyšla z Kristových rtů? Možná ne. Tato slova se plně vyjasnila až na konci svatého tridua, to je v údobí od čtvrtečního večera do nedělního rána… A tak se při každé eucharistické oběti oči duše vracejí k velikonočnímu triduu: k tomu, co se odehrálo večer na Zelený čtvrtek během poslední večeře a po ní. (Papež Jan Pavel II., Ecclesia de Eucharistia [Církev žije z eucharistie], encyklika o eucharistii a jejím vztahu k církvi, čl. 2-3, 17. dubna 2003)