DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:3.28 Sú Vianoce najväčšími sviatkami v roku?
next
Ďalej:3.30 Čo je to Veľkonočné trojdnie, ktoré sa začína Zeleným štvrtkom?

3.29 Prečo sa v Pôstnom období 40 dní postíme?

Veľké cirkevné sviatky

Pôstne obdobie sa začína na Popolcovú stredu. Je pomenovaná podľa popola, ktorým si v tento deň značíme čela (znakom kríža). Ježiš sa postil 40 dní na púšti (Mt 4,1-2)Mt 4,1-2 – Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. a my si striedmosťou počas pôstneho obdobia z neho berieme príklad.

Počas pôstneho obdobia si chceme pripomenúť, že bez Božej pomoci a milosti nie sme hodní daru Ježišovej obety na kríži.

V pôstnom období sa postíme preto, lebo Ježiš sa postil na púšti. Aby sme sa k nemu priblížili, môžeme sa zriecť aj iných vecí, ktoré máme radi.
Múdrosť Cirkvi

Čo zjavujú pokušenia Ježiša na púšti?

Pokušenia Ježiša na púšti sú súhrnným opakovaným pokušenia Adam a v raji a pokušení Izraela na púšti. Satan pokúša Ježiša v jeho poslušnosti poslaniu, ktoré mu zveril Otec. Kristus, nový Adam, nepodľahne pokušeniu a jeho víťazstvo zvestuje víťazstvo jeho umučenia, vrcholnej poslušnosti jeho synovskej lásky. Cirkev sa spája s týmto tajomstvom najmä v liturgickom Pôstnom období. [KKKC 106]

Prečo bol Ježiš pokúšaný? Mohol byť vôbec pokúšaný?

K Ježišovej pravej ľudskej prirodzenosti patrí aj to, že mohol byť skutočne pokúšaný. V Ježišovi Kristovi nemáme predsa Spasiteľa, „ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (Hebr 4,15). [Youcat 88]

Toto hovoria pápeži

V Tradícii Cirkvi sa cesta, na ktorú sa máme v Pôstnom období vydať, vyznačuje istými zvykmi: pôstom, almužnou a modlitbou. Postiť sa znamená zdržiavať sa jedla, môže však ísť aj o iné formy zdržanlivosti v záujme skromnejšieho života. Toto všetko však nepredstavuje plnú skutočnosť pôstu: je to vonkajší znak vnútornej skutočnosti, nášho záväzku zdržiavať sa, s Božou pomocou, zla a žiť podľa evanjelia. Tí, ktorí nie sú schopní žiť z Božieho Slova, sa nepostia správne. [Pápež Benedikt XVI., generálna audiencia, 9: marca 2011]